Informační potřeby
Výběrová tematická rešerše webovských veřejně dostupných dokumentů

Zpracovali Hana Heringová a Jiří Benda

1. BARRETT, Julia.
The information needs of elderly, disabled elderly people, and their carers [online]. c2000, rev. 2000-06-07 [cit. 2003-06-25].
URL: http://freespace.virgin.net/julie.barrett/
  Výzkumná zpráva o informačních potřebách starých, invalidních starých lidí a jejich pečovatelů. Jeho autorka použila několika různých metod: průzkumu dostupné literatury, průzkumu dotazů, které zkoumaná sociální skupina v minulosti kladla informačním institucím, moderovaných skupinových diskusí a dotazníků. Výzkum byl proveden ve Velké Británii pro Disability Information Trust (Oxford) a publikován stejnou korporací v roce 2000 pod ISBN 1-873773-21-8.
2. BIKSON,Tora K.
Information needs: Identifying Real Information Needs and Developing Digital Libraries to Meet Those Needs (Social Context and Culture). In Social aspects of digital libraries: a workshop hosted by The Department of Information studies, Graduate School of Education & Information Studies, University of California, Los Angeles, 16-17 February 1996 [online]. 1996.
URL: http://is.gseis.ucla.edu/research/dl/bikson.html
  Příspěvek se zabývá jedním ze dvou klíčových témat odborného semináře (Informační potřeby: identifikace skutečných informačních potřeb a rozvoj digitálních knihoven za účelem jejich uspokojení). Předkládá tři základní výzvy, které je nutno splnit při budování virtuálního prostředí vyhledávání informací. Jejich společným jmenovatelem je uživatelsky vlídné prostředí systému, které musí respektovat rozmanitost potřeb uživatelů, pramenící z jejich sociálního prostředí. Seminář věnovaný digitálním knihovnám uspořádala Katedra knihovnictví a informační vědy Kalifornské univerzity v Los Angeles (UCLA).
3. BISHOP, Ann P.
The Social Context of Information Needs: Developing a Research Agenda. In Social aspects of digital libraries: a workshop hosted by The Department of Information studies, Graduate School of Education & Information Studies, University of California, Los Angeles, 16-17 February 1996 [online]. 1996.
URL: http://is.gseis.ucla.edu/research/dl/bishop.html
  Podobný úhel hodnocení vlivu sociálního prostředí a kultury na informační potřeby a několik doplňujících informací přináší další příspěvek, který zazněl na výše jmenovaném semináři. Další příspěvky věnované sociálním aspektům digitálních knihoven se zřetelem na informační potřeby uživatelů jsou přístupné na hlavní stránce semináře.
4. CENKL, Přemysl.
Informační potřeby firem a institucí. In INFORUM 1999: 5. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích:elektronický sborník: Praha, 1999 [online]. Praha: Albertina icome, 2000 [cit. 2003-06-25].
URL: http://www.inforum.cz/inforum99/prednasky/cenkl.htm
  Příspěvek analyzuje, z čeho vycházejí ve firmách a institucích potřeby práce s informacemi, zdůrazňuje uplatnění externích informačních zdrojů a jejich význam pro podporu obchodu a podnikání. Obsahuje výsledky průzkumu trhu na téma "Informační potřeby v nemediální sféře" realizovaného ČTK. Představuje produkty ČTK, které mohou být užitečné pro práci v odděleních strategického plánování nebo informačních střediscích firem a institucí, v knihovnách i dalších organizacích.
5. ČEPELKA, Oldřich.
Informační potřeby neziskových organizací: výsledky průzkumu. In Eufonie [online]. 2001 [cit. 2003-06-25].
URL: http://www.eufonie.cz/data/potreby_nno.shtml
  Článek se věnuje informačním potřebám neziskových organizací v problematice Evropské unie a předvstupního období, opírá se o dotazníkový průzkum a nastiňuje možnosti dalšího využití získaných dat v rámci projektu Okno financovaného nadací Open Society Fund Praha. Dokazuje, že české neziskové organizace nezávisí existenčně na grantech nadací.
6. Česko. Ministerstvo vnitra. Úsek pro reformu veřejné správy .
Informační potřeby občanů ve vztahu k veřejné správě - MODUL A [online]. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2001 [cit. 2003-06-25].
URL: http://www.mvcr.cz/reforma/zpravy/projekt/modul_a.html
  Závěrečná zpráva ze stejnojmenného výzkumu provedeného MV ČR v souvislosti s reformou veřejné správy v roce 2000 jako součást projektu "Veřejné informační služby". Výzkum se zevrubně zabývá obecnou úrovní informovanosti občanů a způspby jejich práce s informacemi týkajícími se státní správy, a to se zřetelem na vzužívání služeb Internetu. Ze stejné webové stránky je přístupná i závěrečná zpráva doplňkového MODULU B téhož výzkumu, jež byl zaměřen na užší cílové skupiny (podnikatelé, zastupitelé mistních samospráv).
7. DEVADASON, F.J.; LINGAM, Pratap P.
A Methodology for the Identification of Information Needs of Users. In "The Challenge of Change: Libraries and Economic Development" - 62nd IFLA Council and General Conference, Beijing, China - August 25-31, 1996 [online]. 1996.
URL: http://www.ifla.org/IV/ifla62/62-devf.htm
  Příspěvek obsahuje metodologii identifikaceinformačních potřeb uživatelů. Navrhovaná metodologie není užitečná pouze co se týče identifikace informačních potřeb, ale má rovněž hluboký dopad při hledání prostředků a způsobů k jejich uspokojování.
8. DUBERMAN, Josh.
Information to Change the World : Fulfilling the Information Needs of Technology Transfer [online]. Database. Oct. 1997, vol. 20, no. 5, s. 49-51 [cit. 2003-06-25].
URL: http://www.nal.usda.gov/ttic/misc/duberman.htm
  V článku se autor věnuje problematice nových technologií a zkoumá, jaké informační potřeby jsou ve společnosti třeba, aby byl nástup nové technologie úspěšný. Dále se věnuje situacím, kdy si zvláštní informační potřeby vynutí nasazení určité technologie v jiné oblasti, než pro kterou byla původně určena, ať už je používána podobným způsobem, anebo zcela jiným. Obsahuje také odkazy na další zdroje v USA zabývající se přenosem technologií. Jedná se o digitální kopii článku uloženou na serveru Technology Transfer Information Center of the National Agricultural Library.
9. DUDEK, Petr.
Informační potřeby ve skupině Unipetrol a jejich zajištění [online]. Praha: Albertina Icome , 2002 [cit. 2003-06-27].
URL: http://www.aip.cz/ref_unipetrol.htm
  Publikace informačního specialisty firmy Unipetrol shrnuje informační potřeby tohoto podniku i konkrétní způsoby jejich uspokojování. Zároveň zde autor popisuje obecnější faktory ovlivňující práci s informacemi v obdobném typu obchodní korporace.
10. JEROME, Rebecca N. a kol.
In formation needs of clinical teams : analysis of questions received by the Clinical Informatics Consult Service. Journal of the Medical LIbrary Association (JMLA) [online]. April 2001, no. 2 [cit. 2003-06-25].
URL: http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=31725
  Článek se věnuje problematice informačních potřeb vědeckých medicínských týmů. Všímá si práce knihovníků v lékařských knihovnách a rozebírá informační přípravu, která by měla předcházet jejich akviziční činnosti. Autoři zvlášť akcentují a příkladech dokumentují nutnost interakce mezi profesionální znalostí technik vyhledávání a porozumění OB drobným nuancím jednotlivých odborných problémů.
11. LAVERTY, Cory.
Inform ation Literacy [online]. 18 February 1997. [cit. 2003-06-25].
URL: http://library.queensu.ca/inforef/tutorials/rbl/infolit.htm
  Autor hovoří o informační gramotnosti jako spojení znalostí technických prostředků a způsobů vyhledávání informací. Vyhledávání informací však musí v první řadě předcházet analýza vlastních informačních potřeb. Větší akcent klade autor na otazku "proč" než "jak". V závěru jsou vyjmenovány cíle, kterých by měli studenti dosáhnout a vlastnosti, které by si měli osvojit k dosažení informační gramotnosti
12. RICHTER, Vít.
Informační potřeby obyvatel žijících v sídlech střední a malé velikosti (venkovská sídla a malá města) a možnosti jejich zajištění prostřednictvím sítě veřejných knihoven. In Infos 2001: 31. Medzinárodné informatické sympózium, 2.-5. apríla 2001 [online]. Bratislava: Albertina Icome Bratislava, 2001 [cit. 2003-06-25].
URL: http://www.aib.sk/infos/infos2001/05.htm
  Příspěvek prezentuje výsledky průzkumu realizovaného v roce 2001 Národní knihovnou ČR. Průzkum analyzoval informační potřeby občanů menších sídel, vztah občanů k informačním technologiím a možné způsoby i omezení zajišťování přístupu k těmto technologiím za využití místních veřejných knihoven.
13. University of Illinois Graduate School of Library and Information Science,
Use and Users of Information [online]. 2001.
URL: http://alexia.lis.uiuc.edu/~palmer/436-2001.htm
  Syllabus časopisových článků týkající se informačních potřeb. Záznamy jsou setříděny do tematických skupin (Scientists and Engineers, Researchers, Information Use by Various Populations, Library Use, Information Seeking Behavior and the Search Process...). Plné texty prezentovaných dokumentů neexistují v elektronické podobě.

Zpět do Digitální knihovny


© Hana Heringová, Jiří Benda 1999-2003
Předchozí rešerše *** Ikona znamená nový záznam oproti původnímu zdroji
Zpracováno: 2002-01-16
Aktualizováno: 2003-06-25