Univerza v Novi Gorici

Furlanski jezik
---> seminar in vaje

dott. Giorgio Cadorini, Ph.D. (©lezijska univerza v Opavi)

Vsak dan od 9. do 19. 2. 2010, 9:00-13:30, v predavalnici P-3

Program

Namen predmeta

Učni jeziki: SL+FUR /// letni izpit /// 6 ECTS

Glavni cilj predmeta je posredovati jezikovno in kulturno znanje furlanskega jezika, kar naj bi omogočalo aktivno ustno komunikacijo, branje in razumevanje knji¾evih in drugih besedil ter strokovno spoznavanje civilizacije sosednega naroda. ©tudij je zami¹ljen tudi kot dopolnitev kakovostnega izobra¾evanja zgodovinarja.

Predznanje

Predmet predvideva ravnovesje med strokovnim in pragmatičnim znanjem.

Uvodni del je namenjen temu, da ¹tudent pridobi splo¹no znanje o zgodovini furlanskega jezika, predvsem pa s pomočjo jezikovnih vaj tudi določeno kompetenco s področja furlanske slovnice. Pouk jezikovne osnove temelji na uporabi in analizi besedil kot glavnem izhodi¹ču učnega procesa, ki naj bi ¹tudentu omogočilo aktivno komunikacijo v furlanskem jeziku.

Metode poučevanja

©tudentje aktivno sodelujejo pri predavanjih, ki se prepletajo z vajami (zahteva se vsaj 80% prisotnost).

Na spletni strani Univerze v Novi Gorici

1KZ013 Furlanski jezik
1SL238  Furlanski jezik, literatura in kultura

Seminarska naloga

Kulturna zgodovina (15 normiranih strani – 1 NS = 1.800 znakov s presledki)
Slovenistika (10 normiranih strani – 1 NS = 1.800 znakov s presledki)

Priporočena literatura

Učbenik
Jezikovni pripomočki
(na začetek strani)

*Dizionaris *Furlan di Praghe *Giorgio Cadorini *Univerzita Karlova v Praze *Slezskį univerzita v Opavģ