Furlan di Praghe

I interogatîfs

[PDF]
cui?
Cui isal il diretôr?

ce?

  1. Ce ise une strade?
  2. Ce amì di Pieri cognossistu?

cuale?

numar feminin masculin
singolâr cuale cuâl
plurâl cualis cuâi
  1. Cuâl amì di Pieri cognossistu?
  2. Cuale cusine ano inta chê zone alì?

cemût?
Cemût si scrivial il to non?

cuant?
Cuant scrivistu a cjase?

parcè?
Parcè no vâstu a sintî il conciert?

indulà? dulà?

di dulà?
Di dulâ puartino il vin?

par dulà?
Par dulâ si vaial al teatri?

trope?

numar feminin masculin
singolâr trope trop
plurâl tropis trops

Trope aghe bevistu?

cetante?

numar feminin masculin
singolâr cetante cetant
plurâl cetantis cetancj

Cetante int rivie?

*Torne insom dal sfuei

Ultime version: al prin di Dicembar dal 2003

*Furlan di Praghe *glossaris *No dome lenghe *Giorgio Cadorini *Univerzita Karlova v Praze