Furlan di Praghe

finî e cusî

spiêi de clas dai verps par -Î

La pluipart dai verps di cheste clas a zontin l¹infìs -is- par ciertis personis dai timps finîts (spieli: finî). I verps dal grup che nol zonte l'infìs a mudin daûr dai principis de apofonie (spieli: cusî).

TABELE

Atîf. Passîf.

Presint infinitîf atîf
finî, cusî

Participi passât passîf
finît, cusît

Presint indicatîf atîf (finî)
  no marcât   marcât
persone pronon
tonic
funtôr verp verp
+
funtôr
pronon
tonic
I sing. jo o finìs   finissio jo
II sing. tu tu finissis finissistu tu
III sing. fem. e finìs finissie
III sing. masc. lui al finìs finissial lui
I plur. noaltris o finìn finìno noaltris
II plur. voaltris o finîs finîso voaltris
III plur. lôr a finissin finissino lôr

Presint indicatîf atîf (cusî)
  no marcât   marcât
persone pronon
tonic
funtôr verp verp
+
funtôr
pronon
tonic
I sing. jo o cûs   cusio jo
II sing. tu tu cusis cusistu tu
III sing. fem. e cûs cusie
III sing. masc. lui al cûs cusial lui
I plur. noaltris o cusìn cusìno noaltris
II plur. voaltris o cusîs cusîso voaltris
III plur. lôr a cusin cusino lôr
*Torne insom dal sfuei

Passât compost indicatîf atîf
  no marcât   marcât
persone pronon
tonic
funtôr verp verp
+
funtôr
pronon
tonic
I sing. jo o ai finît   aio finît jo
II sing. tu tu âs finît âstu finît tu
III sing. fem. e à finît aie finît
III sing. masc. lui al à finît aial finît lui
I plur. noaltris o vin finît vino finît noaltris
II plur. voaltris o vês finît vêso finît voaltris
III plur. lôr a àn finît ano finît lôr

cusî:

*Torne insom dal sfuei

Ultime version: al 3 di Fevrâr dal 2004

*Furlan di Praghe *glossaris *No dome lenghe *Giorgio Cadorini *Univerzita Karlova v Praze