Furlan di Praghe

verp fûr di regule

TABELE

Atîf. Passîf.

Presint infinitîf atîf

Participi passât passîf
vût

Presint indicatîf atîf
  no marcât   marcât
persone pronon
tonic
funtôr verp verp
+
funtôr
pronon
tonic
I sing. jo o ai   aio jo
II sing. tu tu âs âstu tu
III sing. fem. e à aie
III sing. masc. lui al à aial lui
I plur. noaltris o vin vino noaltris
II plur. voaltris o vês vêso voaltris
III plur. lôr a àn ano lôr
*Torne insom dal sfuei

Passât compost indicatîf atîf
  no marcât   marcât
persone pronon
tonic
funtôr verp verp
+
funtôr
pronon
tonic
I sing. jo o ai vût   aio vût jo
II sing. tu tu âs vût âstu vût tu
III sing. fem. e à vût aie vût
III sing. masc. lui al à vût aial vût lui
I plur. noaltris o vin vût vino vût noaltris
II plur. voaltris o vês vût vêso vût voaltris
III plur. lôr a àn vût ano vût lôr
*Torne insomp dal sfuei

Ultime version: ai 22 di Zenâr dal 2003

*Furlan di Praghe *glossaris *No dome lenghe *Giorgio Cadorini *Univerzita Karlova v Praze