Furlan di Praghe

'Seminari di leterature popolār

Cors pai students de Facoltāt di Filosofie di Praghe

an academic 2001/2002

*Torne insom dal sfuei

Ultime version: ai 27 di Zenār dal 2004

*No dome lenghe *Furlan di Praghe *glossaris *Giorgio Cadorini *Univerzita Karlova v Praze