Furlan di Praghe

'Seminari di leture di tescj

P.P. Pasolini, I Turcs tal Friłl

Cors pai students de Facoltāt di Filosofie di Praghe

an academic 2003/2004

Pasolini, P.P. (1976). I Turcs tal Friśl. (I Turchi in Friuli.) Udine.
*Torne insom dal sfuei

Ultime version: ai 27 di Zenār dal 2004

*No dome lenghe *Furlan di Praghe *glossaris *Giorgio Cadorini *Univerzita Karlova v Praze