Furlan di Praghe

Introduzion al furlan

Cors pai students de Facult‚t di Filosofie di Praghe

an academic 2002/2003

*Torne insom dal sfuei

Ultime version: ai 2 di Jugn dal 2003

*No dome lenghe *Furlan di Praghe *glossaris *Giorgio Cadorini *Univerzita Karlova v Praze