Seminární práce

Zpracovala: Tereza Murysová

2. roč. mgr. - INSK

Předmět: Výzkumné metody

Vyučující: Prof. PhDr. Marie Königová, CSc.

 

Možnosti využití bibliometrických metod

 

 1. Pojem bibliometrie
 2. Vzájemný vztah bibliometrie, infometrie a scientometrie vzplývá ze vztahů mezi systémem vědy, knihovnictvím a vědeckou komunikací. Tyto tři pojmy jsou často zaměňovány, rozdíl závisí pouze na způsobu formulace daného problému. Do značné míry se oblast zkoumání těchto disciplín překrývá, všechny považují dokument jako důležitý objekt svých měření. Infometrické studie, založené na zkoumání dokumentů, jsou v podstatě studiemi blibliometrickými. Jednotlivá hlediska se odlišují úhlem pohledu na výsledky měření a interpretaci těchto výsledků.

  Bibliometrie zkoumá kavntitativními metodami různé typy dokumentů (články, časopisy, monografie, patenty). Bibliometrické metody jsou založeny na předpokladu, že dokumenty jsou odrazem stavu vědeckého poznání, myšlení a komunikace znalostí.

  Scientometrie zkoumá z širšího úhlu pohledu zákonitosti vědecké produktiviy a její výsledonou prospěšnost. Scientometrie je součástí obecnější vědy - scientologie (věda o vědě).

  Infometrie zkoumá a vyhodnocuje kvantitativní a kvalitativní hodnoty informací získané z různých komunikačních médií.

   

 3. Historie bibliometrie
 4.  (uvedeny jsou stručně důležité události vedoucí ke vzniku bibliometrie)

  1917 - F.J.Cole a N.B. Eales publikovali práci pro výzkum oboru anatomie “Statistická analýza literatury”. Sažili se dokázat vývoj zájmu o tento obor v jednotlivých zemích pomocí metod statistického rozložení.

  1923 - Knihovník britského patentového úřadu E. W. Hume vytvořil statistickou analýzu vývoje vědy. Vycházel ze  bibliografických záznamů v časopisech ze 17. sekcí Mezinárodního katalogu vědecké literatury.

  1927 - V tomto roce vznikla první analýza citací. její autoři P.L.K.Gross a E.M.Gross spočítali a analyzovali citace článků v chemických časopisech. Poté nastal prudký nárůst aplikování citační analýzy.

  1967 - A. Pitchard zavedl pojem bibliometrie a tak nahradil do té doby užívaný termín “statistická bibliografie”.

   

 5. Současné a budoucí směry bibliometrického výzkumu:

 

 1. V současné době patří mezi základní výzkumné oblasti bibliometrie

- Bradfordův zákon

- Shlukování (Clustering)

- Bibliografické párování, které na základě společných referencí dvou článků, definují míru jejich podobnosti.

 

 

 1. Následující okruhy problémů jsou podstatné pro rozvíjení a obohacení metod bibliometrie

 

 

 1. Zdroje údajů bibliometrických výzkumů

 

Nejdůležitějšími databázemi citačních rejstříků, které vytváří Institut vědeckých informací “ISI” (Institute for Scientific Information) jsou SCI a SSCI.

1. SCI (Science Citation Index, od r.1961) - polytematické citační indexy pro oblast přírodních věd a techniky. Databáze (nikoliv tištěná verze SCI) obsahuje také navíc záznamy z Current Contents (“průbežné obsahy” dokumentů), který založil v r. 1957 Dr. E.B. Garfield.

2. SSCI (Social Science Citation Index, od r.1969) s omezením na oblast společenských věd (historie, ekonomie, sociologie, filosofie, právo, archeologie, lékařství).

Databáze citačních rejstříku obsahuje také rejtříky speciální, jako např.

AHCI (Arts and Humanities Citation Index, od r. 1978) - pro oblast humanitních věd (ligvistika, etnologie, folkloristika, divadelní, filmová a hudební věda, umění)

Biochemistry&Biophysics Citation Index, Biomedical Engeneering Citation Index, Manterials Science Citation Index, Neuroscience Citation Index.

 

Bázi citačních rejstříků (indexů) vytváří jako jedná firma ISI. Databáze registruje údaje o citovaných dokumentech (citace) výběrově z nejdůležitějších časopisů (avšak poměrně nerovnoměrně geograficky rozvržených). Nově je umožněno vytvářet selekční dotazy pomocí autorských klíčových slov, autorských anotací a pomocných doplňkových klíčových slov.

 

5. Metody bibliometrie

 1. Matematická statistika, výpočty frekvence, regrese, korelační, diskriminační a faktorová analýza
 2. Statistické metody práce jsou aplikovány jako základní a nejdůležitější metody zprácování dat v bibliometrii a citačních studiích. Důkazem tohoto tvrzení jsou počátky bibliometrických výzkumů, které tehdy aplikovaly metody označované jako statistická bibliografie. Při statistickém zpracovávání bibliografických dat, byly dokázány mnohé zákonitosti, z nichž těmi nejdůležitějšími se budu dále v textu zabývat.

 3. Techniky citační analýzy
 4. Citační indexy umožňují řešit problém analýzy publikační činnosti. Srovnání se provádí na základě rozborů citačních indexů SCI, SSCI, a jiných. Jejich výsledky je však třeba pro zvýšení objektivity konfrontovat také s jinými prameny (např. šedá literatura).

 5. Simulace a modelování knihovnických procesů, které není možné zkoumat v plném rozsahu.

 

6. Bibliometrické zákony

 1. Bradfordův zákon (objeven v r. 1934) popisuje rozložení dokumentů ve specifických disciplínách nebo pro určitou oblast. Zákon byl objeven při řešení rešeršního problému v oblasti geofyziky. S.C. Bradford zjistil, že články relevantní jeho zadanému tématu je možné najít ve 326 časopisech. Toto množství rozdělil na tři skupiny se stejným množstvím článků . Počet časopisů v každé skupině (zóně) pak narůstal v poměru:
 2. 1 : n : n2 ….

   

 3. Lotkův zákon popisuje rozložení počtu autorů podle produkce. Zákon vynalezl v roce 1926 A.J. Lotka při srovnávání publikační činnosti chemiků a fyziků. Zákon tvrdí, že pokud x autorů publikuje jeden článek, pak an bude počet autorů, kteří publikují n článků.
 4. an = K / nr

  Podle Lotky můžeme vědět (předem určit) kolik autorů publikuje více článků v případě, že známe počet autorů, kteří publikovali 1 článek.

   

 5. Zipfův zákon popisuje pořadí slov podle frekvence jejich výskytu v textu.

G.K. Zipf studoval otázky statistického rozložení slov v textu. Své výzkumy publikoval v knize z r. 1945 “TheHuman Behavior and the Principle of Least Effort”. Předmětem jeho výzkumů byla kniha Odyseus autora J. Joyce. Zipf zjistil, že v knize je 29,899 různých slov. Tato slova uspořádal podle frekvence (f) výskytu a slovo s hodnotou nejvyššího výskytu dostalo rang 1 (r), další slovo rang 2 atd. Když vynásobil rang každého slova s jeho frekvencí zjistil, že výsledné hodnoty jsou velmi blízké (c).

r * f = c

Tento zákon byl později aplikován při řešení úkolu automatického indexování. Na základě Zipfova zákona se konstruovaly slovniky rešeršních slov a nevýznamových (stop) slov, které jsou základem pro automatické vyhledávání.