Závěrečná zpráva grantu 303/1998/A-PP/PedF

Název projektu:Aktivizující role projektů ve vyučování matematice
Hlavní řešitel:RNDr. Marie KUBÍNOVÁ, CSc.
Spoluřešitelé: Mgr. Marie TICHÁ, CSc.; Mgr. Eva WEISLOVÁ; Mgr. Hana BOHMOVÁ; PhDr. Monika BAREŠOVÁ, Ph.D.; Mgr. Jana HORÁČKOVÁ
Období řešení:1998-2000
Celková dotace:329 tis. Kč

Souhrn výsledků

Na základě analýzy textových materiálů byl vymezen pojem projekt specificky konstruovaný pro vyučování matematice a analyzovány vzájemné vazby mezi uchopováním (reálných) situací a projektem.
Výsledky longitudinálního výzkumu, v jehož průběhu bylo ověřováno užití projektů ve vyučování matematice, umožnily stanovit charakteristiky projektu jako specifické vzdělávací strategie, a tím začlenit námi navrženou metodologii tvorby projektů do obecné pedagogicko-psychologické roviny. Projektovou metodu  chápeme v těchto souvislostech jako výzvu pro učitele, aby se stal koordinátorem samostatné práce žáka a umožnil tak žákovi stát se aktivním účastníkem  vyučovacího procesu, který má značné kompetence a je schopen efektivní kooperace a orientace v dostupných informacích.
V teoretické i aplikační rovině jsme ukázali, že je možno konstruovat a v reálném vyučování (matematice) realizovat projekty, které vycházejí z idejí sociálního konstruktivismu a přispívají k překonávání nedostatků tradičního vyučování a k realizaci komplexní edukační péče o žáka v reálném školním prostředí.
Složení řešitelského kolektivu umožnilo, aby výsledky výzkumů v teoretické rovině byly průběžně verifikovány                 v každodenním školním vyučování a aby aktuální problémy školské praxe mohly být zohledněny při přípravě dílčích kroků výzkumu.
Závěry, ke kterým jsme došli, když jsme zjišťovali možnosti implementace našich výsledků do školské praxe, naznačily potřebu hlubokého seriozního zkoumání, jak učitelé nazírají na charakter matematického vzdělávání a jaké jsou jejich názory na smysl a význam matematického vzdělávání pro rozvoj osobnosti jejich žáků.