Závěrečná zpráva grantu 306/1998/A-PP/PedF

Název projektu:Analýza kognitivních procesů žáků při řešení slovních úloh
Hlavní řešitel:Doc. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
Spoluřešitelé: Mgr. Jana Kratochvílová, PhD.; Mgr. Ivo Horáček; Mgr. Jana Petrová; Mgr. Lucie Šebánková; Mgr. Linda Bartoncová
Období řešení:1998-2000
Celková dotace:300 tis. Kč

Souhrn výsledků

Výsledky byly získány v těchto oblastech:
Analýza řešitelských procesů žáků zaměřená hlavně na fázi uchopování zadání:
Vytvoření globálního metodologického nástroje pro popis a analýzu kognitivních procesů probíhajících u řešitele při zpracovávání informací ze zadání vycházející z klasifikace záznamů informací uvedených v zadání úlohy a z analýzy role vizualizace a verbalizace při řešení slovních úloh.
Žákovské strategie řešení úloh:
Klasifikace řešení úloh podle úrovně získání vhledu do jejich struktury.
Navržení a otestování globální proměnné zahrnující faktory ovlivňující volbu nezávisle proměnné úlohy.
Transfer zkušeností z běžného života do řešení matematických úloh, kontext úlohy:
Analýza vlivu kontextu a přenosu zkušeností na řešení úloh
Vliv jazyka a komunikace na řešitelský proces:
Otestování těchto diagnostických nástrojů: doplňování údajů, případně otázky do neúplného zadání, sestavování vlastní analogické slovní úlohy k úloze zadané a vyřešené, komentování vyřešených úloh, v jejichž řešení se vyskytla chyba.
Rozbor dialogu jako jedné z forem komunikace (aplikace tzv. konverzačních maxim při analýze komunikačního procesu při řešení matematických úloh )
Diagnostika jazykových faktorů ve vyučování matematice se zaměřením na specifické jevy vyučování matematice v cizím jazyce.
Přenos výsledků výzkumu do školské praxe:
Vytvoření podkladových materiálů pro učitele, kteří se zamýšlejí nad možnostmi jak zlepšit jejich každodenní práci se žáky, jak konstruovat materiály pro své žáky apod.
Praktická verifikace zařazení řešení nestandardních úloh jako nástroje pro rozvíjení tvořivého přístupu žáků k matematice do vyučování (přímé vyučování řešitelů grantu ve školách, přednášky pro učitele, spolupráce s učiteli na školách).
Komparace výsledků analýzy experimentů výzkumníkem s dlouhodobým pozorováním stejných žáků v jejich přirozeném školním prostředí provedeným učitelem matematiky.