Výroční zpráva o činnosti za rok 2017 - Univerzita Karlova

Seznam tabulek a grafů 
x
Tučné písmo - tabulka či graf je v tištěné verzi VZČ (možná v upravené verzi)
Normální písmo - tabulka či graf budou POUZE V ELEKTRONICKÉ podobě
Kurzívní písmo - informace z těchto tabulek jsou vyžadovány MŠMT
Označení některých tabulek číslem v závorce je odkazem na Osnovu VZČ vydanou MŠMT.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
I-1 Vedení Univerzity Karlovy
I-2 Akademický senát Univerzity Karlovy
I-3 Vědecká rada Univerzity Karlovy
I-4 Správní rada Univerzity Karlovy
I-5 Grantová rada
I-6 Ediční rada
I-7 Historická komise
I-8 Etická komise
I-9 Mezinárodní rada
I-10 Rada pro vnitřní hodnocení
I-11 Rada pro komercializaci
I-12 Rada pro celoživotní vzdělávání
I-13 Fakulty a další součásti
I-14 Děkani fakult a ředitelé dalších součástí
I-15 Registrace a změny v registracích vnitřních předpisů
I-16 Členství univerzity v mezinárodních a profesních organizacích, sítích a uskupeních
I-17 Veřejné zdroje financování
I-a Struktura financování
STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA, VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
II-1 Počet studijních programů a oborů podle skupin kmenových oborů (údaje platné k 31. 10. 2017)
II-a Vývoj počtu studijních programů (k 31. 10. 2017)
II-2 Počet studijních programů a oborů podle skupin kmenových oborů (údaje platné k 31. 12. 2017)
II-3 (2.1) Počet studijních programů a oborů podle skupin kmenových oborů (údaje platné k 31. 12. 2017)
II-4 Počet uskutečňovaných studijních programů a oborů dle typu studia (údaje platné k 31. 10. 2017)
II-5 (2.5) Akreditované studijní programy uskutečňované společně s vyšší odbornou školou
II-6 Přehled studijních programů akreditovaných v cizích jazycích
II-7 Počet uskutečňovaných studijních programů v cizích jazycích podle skupin kmenových oborů (údaje platné k 31. 10. 2017)
II-8 Počet uskutečňovaných studijních programů v cizích jazycích podle skupin kmenových oborů (údaje platné k 31. 12. 2017), verze pro MŠMT
II-10 (2.3) Společné studijní programy "Joint/Double/Multiple Degree"
II-11 (2.4) Akreditované studijní programy uskutečňované společně s jinou vysokou školou nebo s veřejnou výzkumnou institucí se sídlem v ČR
II-12 (2.6) Počet kurzů celoživotního vzdělávání podle skupin kmenových oborů
II-13 (2.7) Počet účastníků kurzů celoživotního vzdělávání podle skupin kmenových oborů
II-14 Počet kurzů celoživotního vzdělávání podle fakult
II-15 Počet účastníků kurzů celoživotního vzdělávání podle fakult
II-b Počet kurzů CŽV
II-c Počet účastníků kurzů CŽV
II-16 Počet programů dalšího vzdělávání akademických pracovníků a jejich účastníků
II-17 Počet kurzů vzdělávání v lékařských nebo nelékařských zdravotnických povoláních
II-18 Počet účastníků kurzů vzdělávání v lékařských nebo nelékařských zdravotnických povoláních
II-d Počet e-learningových kurzů centrálně provozovaných v systému Moodle (2008-2017)
II-e Počty návštěv v centrálních instalacích Moodle pro výuku (2011-2017)
STUDENTI
III-1 Počty studentů podle skupin kmenových oborů (k 31. 10. 2017) (verze pro tisk), (verze pro web)
III-2 (3.1) Studenti v akreditovaných studijních programech (počty studií) (k 31. 12. 2017)
III-3 Celkový počet studentů podle fakult (k 31. 10. 2017)
III-a Studenti ve studijních programech
III-b Struktura studentů
III-4 Počet studentů podle studijních programů
III-5 Počet cizinců studujících na UK
III-6 Počet studentů-samoplátců podle skupin kmenových oborů (k 31. 10. 2017)
III-7 (3.2) Celkový počet studentů - samoplátců podle skupin kmenových oborů
III-8 Počet studentů podle krajů ČR a států
III-c Počet studentů UK podle krajů ČR a států
III-d Procento a počet studentů - cizinců (2008 - 2017)
III-9 Studenti navazujícího magisterského a doktorského studia, kteří absolvovali předchozí stupeň studia na jiné vysoké škole
III-10 Studijní neúspěšnost v 1. ročníku
III-11 Studijní neúspěšnost - akademický rok (2016-2017)
III-12 Studijní neúspěšnost - kalendářní rok 2017
III-13 (3.3) Studijní neúspěšnost 1. ročníku studia (v %) - data a metodika MŠMT
III-14 Počet studentů studujících ve dvou nebo více studijních programech na UK
III-15 Počet současně studovaných studií na UK
III-16 (3.4) Stipendia studentům podle účelu stipendia (počty fyzických osob)
III-17 Hodnocení doktorského studia v akademickém roce 2016-2017
III-e Počet hodnocených doktorandů 2007-2017
III-f Hodnocení doktorandů - 2007-2017
III-g Zahraniční stáže doktorandů - 2007-2017
III-h Školitelé Ph.D. studia - 2007-2017
III-18 Ubytování a stravování studentů
III-19 Seznam kolejí a menz s uvedením jejich kapacity
III-20 (12.1) Péče o studenty
ABSOLVENTI
IV-1 Celkový počet absolventů
IV-2 Celkový počet absolventů podle fakult
IV-a Vývoj počtu absolventů (2008-2017)
IV-b Struktura absolventů
IV-3 Celkový počet absolventů podle fakult a studijních programů
IV-4 (4.1) Celkový počet absolventů
IV-5 Celkový počet absolventů podle studijních programů
IV-6 Průměrná délka studia absolventů podle studijních programů
IV-7 Míra nezaměstnanosti absolventů UK
IV-8 Míra nezaměstnanosti absolventů podle fakult
ZÁJEM O STUDIUM
V-1 Zájem uchazečů o studium podle skupin kmenových oborů
V-2 Počet podaných přihlášek, počet přijatých, počet zapsaných - dle fakult
V-3 (5.1) Počet uchazečů, podaných přihlášek, počet přijatých, počet zapsaných
V-a Vývoj počtu přihlášek - 2008-2017
V-b Struktura přihlášek
V-c Struktura přijetí
V-d Struktura zapsaných
V-4 Počet uchazečů o studium na UK podle krajů ČR a států
V-e Počet uchazečů UK podle krajů ČR a států
ZAMĚSTNANCI
VI-1 Přehled o kvalifikační struktuře pracovníků dle fakult - fyzické osoby
VI-2 (6.1) Přehled o kvalifikační struktuře pracovníků dle fakult - přepočtený počet
VI-a Struktura pracovníků UK
VI-b Struktura akademických a vědeckých pracovníků
VI-c Věková struktura pracovníků podle fakult
VI-d Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků UK
VI-e Věková struktura pracovníků (ženy, muži) UK
VI-3 (6.2) Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků (počty fyzických osob)
VI-4 (6.3) Přehled o úvazcích pracovníků (jde o akademické a vědecké, bez ostatních)
VI-5 (6.4) Vedoucí pracovníci
VI-6 (6.5) Počet akademických pracovníků s cizím státním občanstvím dle fakult
VI-7 Počet akademických a vědeckých pracovníků s cizím státním občanstvím (přepočtené počty)
VI-8 (8.2) Odborníci z aplikační sféry podílející se na výuce a na praxi v akreditovaných studijních programech
VI-9 (6.6) Počty a průměrný věk nově habilitovaných a jmenovaných podle fakult
INTERNACIONALIZACE
VII-1 (7.1) Zapojení do programů mezinárodní spolupráce (bez ohledu na zdroj financování)
VII-2 Mezinárodní univerzitní dohody o přímé spolupráci
VII-3 Mobilita akademických a vědeckých pracovníků (verze pro tisk), (verze pro web)
VII-4 Mobilita ostatních (ne akademických a ne vědeckých) pracovníků (verze pro tisk), (verze pro web)
VII-5 Mobilita studentů (verze pro tisk), (verze pro web)
VII-6 (7.3) Mobilita absolventů (podíly absolvovaných studií)
VII-7 Další studijní pobyty v zahraničí (verze pro tisk), (verze pro web)
VII-8 Zapojení v mezinárodních vzdělávacích programech (studenti) (verze pro tisk), (verze pro web)
VII-a Mobilita studentů - ERASMUS
VII-9 Zapojení v mezinárodních vzdělávacích programech (akademičtí pracovníci) (verze pro tisk), (verze pro web)
VII-10 Zapojení v mezinárodních vzdělávacích programech (ostatní pracovníci) (verze pro tisk), (verze pro web)
VII-11 Zapojení v mezinárodních vzdělávacích programech (programy, dotace) (verze pro tisk), (verze pro web)
VII-12 (7.2) Mobilita studentů, akademických a ostatních pracovníků podle zemí (bez ohledu na zdroj financování)
VII-13 Fond mobility - počty podaných a schválených žádostí
VII-b Fond mobility 2008 - 2017
VII-c Fond mobility - struktura schválených žádostí
VII-14 Fond mobility - finance
VII-d Fond mobility - čerpání
VII-15 Seznam smluv a dodatků ke smlouvám o dvojím vedení disertačních prací uzavřených na institucionální úrovni
VII-16 Strategická partnerství
VII-17 Přijetí zahraničních návštěv
VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST
VIII-1 Granty z prostředků účelové podpory podle §3 odst. 2 písm. a) zákona č. 130/2002 Sb. (mimo programy MŠMT)
VIII-2 Projekty z prostředků účelové podpory dle zákona 130/2002 Sb. v programech MŠMT
VIII-3 Projekty ze zahraničních a mezinárodních zdrojů
VIII-4 Projekty 7.RP a H2020 v r. 2017
VIII-5 Podpora výzkumu a vývoje z účelových prostředků MŠMT
VIII-6 Financování výzkumu a vývoje (bez prostředků poskytovaných na operační programy EU)
VIII-7 Velké infrastruktury se zapojením UK dle Cestovní mapy 2016-2022
VIII-8 Přehled programů Progres
VIII-9 Přehled programů Primus
VIII-10 Finanční prostředky UNiverzitní výzkumná CEntra - UNCE
VIII-11 Počty projektů UNCE a poskytnuté finanční prostředky podle fakult
VIII-12 Soutěž vysoce kvalitních monografií na UK
VIII-13 GAUK - počty podaných a přijatých nových projektů podle fakult
VIII-14 GAUK - přidělené finance (v tis. Kč) - podle sekcí
VIII-15 GAUK - přidělené finance (v tis. Kč) - podle fakult
VIII-a GAUK - počty podaných a přijatých projektů - 2008-2017
VIII-16 Specifický vysokoškolský výzkum - schválené projekty 2017 (8. kolo) - podle fakult
VIII-17 Publikační činnost interních pracovníků UK - články
VIII-18 Publikační činnost interních pracovníků UK - knihy
VIII-19 Počet záznamů RIV
VIII-20 Počet výsledků v RUV
VIII-21 Nově habilitovaní docenti
VIII-22 Nově jmenovaní profesoři
VIII-b Počet jmenovaných profesorů a habilitovaných docentů (2008-2017)
VIII-c Průměrný věk jmenovaných profesorů a habilitovaných docentů (2008-2017)
VIII-23 Počet akreditovaných habilitačních oborů a jmenovacích oborů
VIII-24 Obory habilitačního řízení a obory řízení ke jmenování profesorem
VIII-25 Čestné doktoráty
VIII-26 Hostující profesoři (od r. 1994)
VIII-27 Emeritní profesoři jmenovaní (od r. 1994)
VIII-28 Vědecké konference
VIII-29 (8.1) Vědecké konference (verze pro MŠMT)
VIII-30 (8.3) Počet studijních oborů s povinnou odbornou praxí delší než 1 měsíc
VIII-31 Strukturální fondy EU - Přehled realizovaných projektů UK v OP
VIII-32 Strukturální fondy EU - Seznam realizovaných projektů na UK
VIII-33 Smluvní výzkum
VIII-34 (8.4) Transfer znalostí a výsledků výzkumu do praxe
VIII-35 Zapojení vysoké školy do Rozvojových projektů MŠMT
VIII-36 (12.3) Institucionální rozvojový plán vysoké školy
ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY
NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ EXCELENCE
X-1 Umístění UK ve vybraných mezinárodních žebříčcích
X-2 Ocenění v oblasti vědy a výzkumu
TŘETÍ ROLE
XI-1 Přehled činnosti Nakladatelství Karolinum
XI-a Produkce nakladatelství Karolinum 2008 - 2017
XI-2 Informační infrastruktura knihoven a středisek vědeckých informací
XI-3 Financování knihovního fondu knihoven, ústavů a středisek vědeckých informací
XI-4 (12.2) Vysokoškolské knihovny, knihovnicko-informační služby (verze pro MŠMT)
XI-b Centrální katalog - vývoj počtu záznamů
XI-c Centrální katalog - podíl na tvorbě
XI-d Struktura knihovního fondu