Bibliografické reference
na příspěvky v tištěných monografiích


Zpět na hlavní stránku

Poznámka 1: černě uvedené údaje v příkladech jsou dle normy povinné, červeně uvedené údaje jsou volitelné - uvádějí se, pokud nesou podstatný význam nebo jsou jinak vhodné k uvedení.
Poznámka 2: hyperlink uvedený u některých záhlaví má za úkol poskytnout identifikaci autora v rámci této stránky, není nutné jej realizovat na papírovém nebo elektronickém médiu.
Poznámka 3: Adresy Sbírky zákonů a Věstníku Vlády ČR ... byly aktualizovány (2013-10-10), server MV ČR má opět novou aplikaci.

Příklad 1a (příspěvek ve Sbírce zákonů ČR - varianta s korporativním zázlavím)

ČESKO. Zákon č. 121 ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). In: Sbírka zákonů, Česká republika. 2000, částka 36, s. 1658-1685. ISSN 1211-1244. Dostupný také v digitální formě z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3424 . Novela AZ č. 216/2006 dostupná také v digitální formě z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4918 .

Příklad 1b (příspěvek ve Sbírce zákonů ČR - varianta bez korporativního záhlaví ogránu státní správy; další URL adresa s přepisem textu na WWW)

Zákon č. 121 ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). In: Sbírka zákonů, Česká republika. 2000, částka 36, s. 1658-1685. ISSN 1211-1244. Dostupný také v digitální formě z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3424 . Dostupný také v elektronickém přepisu NK ČR z: http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/x00-121.htm.

Příklad 2 (příspěvek ve Věstníku vlády ČR - s korporativním záhlavím)

ČESKO. ÚŘAD VLÁDY. Usnesení vlády České republiky ze dne 15. října 2007 č. 1150 Usnesení vlády České republiky ze dne 15. října 2007 č. 1150 ke Strategii prevence kriminality na léta 2008 az 2011. In: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí. 2007, roč. 5, částka 7, s. 251. ISSN 1214-2263. Dostupný také v digitální formě z: http://www.mvcr.cz/soubor/vest0707-pdf.aspx .

Příklad 3 (příspěvek ve Sbírce zákonů ČR - s korporativním záhlavím)

ČESKO. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ MM A TĚLOVÝCHOVY. Vyhláška č. 14 ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání. In: Sbírka zákonů, Česká republika. 2005, částka 4, s. 61-63. ISSN 1211-1244. Dostupný ž č také v digitální formě z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4602 .


© Eva Bratková, 1996-2013 * brt@cuni.cz
Created: 1996-04-12 ** Last updated: 2013-10-10