eLib program 
Digitální / Virtuální knihovny disertačních aj. vysokoškolských prací
(mezinárodní a národní úroveň)

DK-InfoSci       DVK-CompuSci       DK-ROADS       DK-Diss       DA-SocSci       DG-Umění       SLUŽBY
OA Overview       BOAI       Bethesda OA       Berlin OA       SHERPA/ROMEOA       OAI       ROAR       DOAR       DOAJ       DOAB

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

           
Mezinárodní služby nad digitálními archivy disertačních a jiných závěrečných prací

NDLTD NDLTD: Networked Digital Library of Theses and Dissertations [online].
      Blacksburg: Networked Digital Library of Theses and Dissertations, the Corporation, 1996- .
      URL: http://www.ndltd.org/

Webové sídlo významné mezinárodní federace a systému/služby NDLTD (Networked Digital Library of Theses and Dissertations, the Corporation = Síťově dostupné digitální knihovny disertačních a diplomových prací). NDLTD vznikla v roce 1997 a od roku 2003 má charakter neziskové organizace, zřízené za účelem charitativní a výchové činnosti. Server systému je zabezpečován Polytechnickým institutem a státní univerzitou ve Virginii (Virginia Polytechnic Institute and State University). Systém tvoří počátkem roku 2019 50 institucionálních členů z celého světa, 1 konsocium z USA (s celkem 12 univerzitami) a také 18 individuálních členů (nyní se platí roční poplatky). (Dřívější širší základnu přispěvatelů s bezplatným členstvím (k roku 2004) tvořilo cca 231 členů (univerzit a jiných institucí) z celého světa). Ukládání úplných textů a metadat se provádí v rámci lokálních systémů a metodik účastnických institucí a jejich příslušných oddělení. Seznam poskytovatelů metadat (včetně statistik počtu záznamů). Vyhledávání nad databází, která má více než 5 500 000 záznamů dokumentů v roce 2019, lze realizovat prostřednictvím nejnovějšího vyhledávacího a vizualizačního systému "Global ETD Search" v jednoduchém i pokročilém rozhraní. K dispozici je také strojové vyhledávání prostřednictvím stejné metadatové databáze XTCat , pomocí protokolu OAI "The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting"

Verze specifikace metadat pro elektonické disertace:
"ETD-ms v1.1: an Interoperability Metadata Standard for Electronic Theses and Dissertations" (2010-08-18, aktualiz. 2015-07-28)

ETD GUIDE = Průvodce k elektronickým disertacím a diplomovým pracím -- zajišťuje Unesco
Trvalé identifikátory pro ETD -- prezentační výuková stránka

USA - komerční zpřístupňování všech disertací v systému PQDT (ProQuest) - volné zpřístupňovaní vybraných ETD v PQDT OPEN (ProQuest)

Repository Explorer (test komunikace metadat)
DART E-THESES Portal DART-Europe E-theses Portal [online].
      S.l.: Ligue des Bibliotheques Européennes de Recherche, 1999- .
      URL: http://www.dart-europe.eu/

Portál DART-Europe zpřístupňující elektronické disertace (cca 818 000 záznamů v r. 2019) z (přihlášených) vybraných evropských výzkumných knihoven (prostřednictvím jednotného webového rozhraní). Portál je zabezpečován Evropskou asociací výzkumných knihoven (LIBER, Ligue des Bibliotheques Européennes de Recherche ), resp. její Divizí pro zpřístupňování informací, která je evropským partnerem mezinárodního systému NDLTD. Na systému se podílí řada partnerských organizací z Evropy . Metadatové záznamy pocházejí z výzkumných knihoven nebo jejich kosorcií z 28 evropských zemí (cca 619 institucí). Celý systém je spravován Knihovnou Londýnské globální univerzity. Z hlavní stránky portálu lze lze realizovat jednoduché vyhledávání. K dispozice je také vyhledávání pokročilé a také prohlížení metadatových záznamů pomocí 4 rejstříků. Sběr dat je založen na principech OAI-PMH (sběr metadat z dílčích archivů). Spolupráce institucí je realizována na základě "Dohody o patrnerství" (2008).
Workflows systému DART-Europe

DART E-Theses (Prezentace a dokumenty)
European e-Theses (informace o) -- zajišťuje UKOLN, Velká Británie
Literatura i Portálu DART-Europe v češtině -- Lochman, Martin, Ikaros, 2014

Latin America

Repositorios Latinoamericanos [online].
      Santiago (Chile): Universidad de Chile, 2002- .
      http://www.repositorioslatinoamericanos.info/
Latinskoamerický portál -- vyhledávací rozhraní nad repozitáři mnoha zemí Jižní Ameriky (zajišťuje Chillská univerzita)


Národní služby nad digitálními archivy disertačních a jiných závěrečných prací

DDI DISSONLINE: Digitale Dissertationen im Internet [online].
      Frankkurt am Main (Německo): Die Deutsche Nationalbibliothek, 1998-2012. Systém původního projektu DISSONLINE je uzavřen .
      URL: http://www.dissonline.de

Podstatné informace o bývalém celonárodním projektu digitální knihovny disertačních prací a jiných vysokoškolských prací v SRN. Projekt koordinovala Německá národní knihovna (Die Deutsche Nationalbibliothek) ve spolupráci s německými univerzitami. Disertace, které podléhají legislativě o povinném výtisku, jsou archivovány na jejím depozitním serveru. -- Online vyhledávání německých disertací DNES zajišťuje: 1. Portál Německé národní knihovny ( HELP k vyhledávání), 2. Mezinárodní portál systému DART-Europe (viz rejstřík a kolekce "DissONLINE").

Bohaté záznamy německých disertací jsou připravovány na základě Metadatového schématu XMetadissPluss a také staršího schématu XMedatDiss, verze 1.3 - 2006. -- Německé disertace jsou identifikovány pomocí trvalého identifikátor URN v rámci národního systému - viz Centrála pro přidělování URN včetně směrovací služby. V rámci databáze katalogu Německé národní knihovny jsou bibliografické jsou záznamy disertací dostupné také jako propojená otevřená data, mají také identifkátor URI.

Příklad:
záznamy a text disertace, Richard Grunzke, obhájeno na Technické univerzitě v Drážďanech v roce 2016 (urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-202070):
záznam disertace v katalogu DNB (s odkazy na 2 úložiště)
text v národní digitální knihovně DNB (kopie pro veřejnost)
metadata disertace v univerzitním repozitáři, TU Drážďany
text v univerzitním repozitáři

Theses.FR THESES.FR [online].
      Montpellier (Francie): ABES, juillet 2011- .
      URL: http://www.theses.fr/

Nový online národní francouzský systém pro zpřístupňování elektronických disertačních prací (theses, Ph.D.) v kvalitním vyhledávacím systému (zahrnuje fasetovou navigaci). Registr je provozován v síti STAR (viz seznam účastnických institucí sítě). Francouzské disertace se odevzdávají povinně na základě legislativy o povinném výtisku. Systém Theses.fr prozatím zahrnuje fond cca 455 000 elektronických disertací (s retrospektivou od roku 1985- ) včetně metadat, v přípravě je doplnění všech záznamů disertací z národního registračního systému THESES, konkrétně z databáze národního univerzitního souborného katalogu SUDOC (s retrospektivou od roku 1985- ). Systém Theses.fr zahrnuje také záznamy disertací, které se právě připravují (cca 75 000 disertací počátkem roku 2019). Vyhledávat lze i podle všech jmen osob zahrnutých v metadatovém záznamu (cca 705 000 záznamů osob).

Bohaté popisy disertací jsou připravovány podle metadatové specifikace TEF 2.0 ve verzi z března 2006. Specifikace je složena z prvků schématu Dublin Core (dc: , dcterms: ), schématu MADS (mads: ), struktury METS (mets: , metsRights: ), prvků vlastní specifikace TEF (tef: ) a prvků předmětového hesláře RAMEAU (vedetteRameau... ). -- Všechny bibliografické záznamy mají trvalé identifikátory URI (viz například disertace autora N. Marie) a jsou dostupné také jako propojená otevřená data ve struktuře rdf.xml (viz například opět disertace autora N. Marie.

ethos-UK EThOS: e-theses online service (Velká Británie) [online].
      London (Velká Británie): British Library, 2011- .
      URL: http://ethos.bl.uk/

Nový britský národní registrační systém/služba pro volné online vyhledávání záznamů doktorských disertací (tezí) produkovaných přihlášenými britskými univerzitami (v současnosti 138 institucí) a uchovávaných digitálně v jejich institucionálních repozitářích. Registrovány jsou téměř všechny doktorské disertace. Volný přístup k textu ale není vždy zajištěn, zejména starší práce lze získat pouze na základě služby dodání digitalizované verze (zpoplatňovaný režim). Metadatová databáze zatím zahrnuje k roku 2019 cca 500 000 záznamů doktorských disertací (sklízených pomocí protokolu OAI-PMH) ze 120 vysokoškolských institucí, k cca 260 000 z nich je volný přístup. vyhledávací systém provozuje Britská knihovna

Bibliografické záznamy britských disertací jsou připravovány na základě metadatového schématu EThOS UKETD_DC application profile. Specifikace je složena z prvků schématu Dublin Core (dc: , dcterms:), zejména ale z prvků vlastního schématu UKETD (uketdterms: ). V záznamech se využívají hodnoty z řízených slovníků klasifikačních schémat DDT a LCC, a dále předmětového hesláře LCSH a také tezauru MeSH (v oboru lékařství).

UK/Irsko - komerční zpřístupňování všech ETD v systému PQDT UK & Ireland

ADT ADT: Australasian Digital Theses Program [online]. -- již není na WWW - viz archivní snímek dále
      Canberra (Austrálie): Council of Australian University Librarians, 1997-2011. -- Systém metadatové databáze byl na serveru CAUL definitivně uzavřen 28. 3. 2011. -- Náhled původní hlavní domovské stránky systému ADT (z roku 2007).
      Byl dříve dostupný z: http://adt.caul.edu.au/

Bývalé webové sídlo národního autralského programu systému pro registraci, ukládání a vyhledávání elektronických disertačních prací (Ph.D.) nebo magisterských diplomovýcgh prací (Masters Thesis). Původní jméno systému bylo "ADT: Australian Digital Theses Program". Systém využíval software VT-ETD (Virginia Polytechnic Institute). V době ukončení zahrnoval digitální fondy 42 univerzit Austrálie a také Nového Zélandu.
Náhradní nové vyhledávání záznamů australských elektronických disertací (přes systém TROVE, souborné katalogizační databáze Australské národní knihovny) a také přes digitální archivy jednotlivých univerzit. V roce 2018 jde o cca 354 000 záznamů všech australských disertací, z toho je cca 141 000 australských disertací v elektronické formě.

BDTD Brazílie Biblioteca Digital de Teses e Dissertacoes [online].
      Brasília (Brazílie): Instituto Brasileiro de Informaçao em Ciencia e Tecnologia, 2002- .
      URL: http://bdtd.ibict.br/

Nová verze Brazilské digitální knihovny diplomových a disertačních prací je systémem národního charakteru; jde o virtuání systém, který zahrnuje distribuované repozitáře a centrální systém pro vyhledávání informací; centrální systém zahrnuje bázi metadat sklízených na základě protokolu OAI-PMH; projekt vznikl na půdě Brazilského ústavu vědeckých a technických informací při brazilském ministerstvu pro vědu a technologie; vyhledávání přes centrální rozhraní je možné jak na základě portugalštiny, tak angličtiny; další informace k dispozici v rámci portálu TEDE (wiki systém)


THESES.CZ - Národní registr VSKP v ČR ////// NUŠL.CZ - Národní úložiště šedé literatury (dominují VŠ závěrečné práce)
      Creative Commons ČR       WWW.EVSKP.CZ(archivovaný web) + Registrované lokální systémy v ČR

DK-InfoSci       DVK-CompuSci       DK-ROADS       DK-Diss       DA-SocSci       DG-Umění


ČESKÁ LEGISLATIVA KE ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ e-VŠKP

Autorský zákon č. 121/2000 (Sbírka MV ČR) 
Analýza k autorsko právní problematiky zpřístupňování EVSKP v ČR (Doc. Boháček, 2003) 
Novela Vysokoskolského zákona č. 111/1998 z 20. 12. 2005, nové paragrafy 47a a 47b (přepis UK) 
Novela Autorského zákona č. 216/2006 (Sbírka MV CR) 
Autorské právo a školní práce (článek, právní názor, iForum UK, 2006, č.6, s. 20-23)
Veřejné licence v České republice (publikace, FLIP, 2012, ISBN 978-80-263-0344-2 (Online)
Veřejné licence v České republice, verze 2.0 (publikace, FLIP, 2014, ISBN 978-80-210-7193-3 (Online))

DALŠÍ LITERATURA A ZDROJE KE ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ e-VŠKP

Analýza zahraničních systémů e-disertací v češtině (Zpráva, 2004) 
ESKP-MS, PersCZ a CorpCZ - metadatové specifikace (2008-07-15 a 2008-05-22)
EVSKP-MS, 1.1 (metadata ČR) (článek, 2008)
PQ


© Zpracovala: Eva Bratková, 2002-2019
Vytvořeno: 2002-10-03
Aktualizace: 2019-03-26