GUI - Graphical user interface
Výběrová tematická rešerše webovských veřejně dostupných dokumentů.

Zpracovali Nikola Pleska a Zdeněk Bezpalec
1. CANAVAN, James
Graphical User Interface Research Project [online]. Dec 1993. Research Publications
URL: http://www.donotenter.com/resume/pub/gui/gui.htm
  Výzkumná zpráva se zaměřením spíše na vývoj aplikací. Snaží se pomocí vzorců definovat ekonomickou hodnotu (vytěžení) GUI. Popisuje, co je "user frinedly" prostředí a jak vzniklo(á). Nemálá část zprávy je věnována jednotlivým vývojovým prostředím. new
2. CORTES, Leslie
Designing a Graphical User Interface. Medical Computing Today [online]. New York : Healthcase Computing Publications, May 1997. ISSN 1524-0460.
URL: http://www.medicalcomputingtoday.com/0agui.html
  Článek se zabývá otázkami designu GUI pro dosažení maximální funkčnosti, využitelnosti a snadnosti použití, rozdílem mezi textovými a plně grafickými rozhraními a zároveň shrnuje deset základních požadavků na dosažení dobrého grafického rozhraní.
3. EDWARDS, D. N.
The rise of the graphical user interface. Information Technology and Disabilities [online]. 1997, vol. 2, no. 4. ISSN 1073-5727.
URL: http://www.rit.edu/~easi/itd/itdv02n4/article3.html
  Článek se zabývá vznikem a vývojem grafického rozhranní z původního řádkového režimu (DOS, Unix) na platformách PC a Macintosh. Dále popisuje jeho používání v nejznámějších operačních systémech DOS, Windows, Unix, OS/2 v historii a v součastnosti.
4. FORD, Shannon; MARCHAK, Frank M.
The Future of Visual Interaction Design? SIGCHI Bulletin [online]. 1997, vol. 29, no.1.
URL: http://www.acm.org/sigchi/bulletin/1997.1/vid.html
  Článek se zabývá budoucností a problémy s budoucností grafických rozhranní.
5. Graphical User Interface Gallery
Graphical User Interface Gallery [online]. asi 2001 [cit. 2001-09-04].
URL: http://pla-netx.com/linebackn/guis/index.html
  Spíše pro zajímavost: Přehled snad všech známých grafických prostředí (od Xeroxu až MacOS X či Windows XP). Součástí stránek je též časová osa, kde je poměrně přesně zachycen nelineární vývoj prostředí pro různé platformy počítačů. Za zmínku též stojí pár odkazů na grafické prostředí budoucnosti (Future GUIs and previews). new
6. HEMMJE, Matthias
LyberWorld - A 3D Graphical User Interface for Fulltext Retrieval. In CHI '95 Proceedings [online]. New York : ACM SIGCHI, 1995, last mod. 19 Dec 1995 [cit. 2001-09-04].
URL: http://www1.acm.org/sigchi/chi95/proceedings/videos/mhe_bdy.htm
  Lyber World je prototypem použítí grafického rozhraní při hledání informací za pomoci 3D viuzalizace fulltextového informačního prostoru. K hledání a prohlížení získaných inforamcí je použita vizualizace s prostorovou navigací. Právě prostorový model v uživatelově mysli je považován za nezbytnou součást přirozené interakce a zkrácení času potřebného k získání požadovaných inforamcí. Je též implementován nástroj pro posouzení relevance získaných výsledků.
7. HIRSH, Morris; ALLANN, James
A Graphic Interface for User Directed Clustering of Retrieved Documents [online]. 1998.
URL: http://www.cs.umass.edu/~hirsch/star_query_paper.html
  Autoři článku se zde zabývají problémy grafického rozhraní při zobrazení relevance dokumentů ve výsledkových přehledech systémů pro fulltextové vyhledávání. Autoři představují své webové grafické rozhraní vytvořené v Javě, které používá vizualizační metodu Starfield.
8. HOBART, James
A Principles of good GUI Design. Monitor [online]. 1998, vol. 1, no. 3.
URL: http://axp16.iie.org.mx/Monitor/v01n03/ar_ihc2.htm
  Autor článku zde popisuje základní pravidla k vytvoření dobrého grafického rozhraní. Klade důraz na promyšlené strukturování grafických prvků a jejich hierarchické uspořádání, na nutnost reflexe a pochopení potřeb uživatelů. Autor uvádí seznam základních běžně používaných grafických prvků (operačního systému i webových stránek) a rezervovaných slov včetně dopoučených pravidel jejich použití.
9. internet.com
Graphical user interface. Webopedia [online]. c1999.
URL: http://webopedia.internet.com/TERM/G/Graphical_User_Interface_GUI.html
  Stručný popis z elektronické encyklopedie, co je grafické rozhraní a s jakými nejčastějšími pojmy se v souvislosti sním můžeme setkat v prostředí operačních systémů Windows, Macintosh a DOS. Obsahuje popis grafických prvků jako kurzor, menu, okno, ikona, plocha, MDI atd.
10. JANSEN, Bernard J.
The Graphical User Interface : An Introduction. SIGCHI Bulletin [online]. 1998, vol. 30, no.2.
URL: http://www.acm.org/sigchi/bulletin/1998.2/students.html
Zrcadlení ve formátu HTML a PDF.
  Článek předkládá obecné definice, co je GUI, jaká je jeho historie. Prochází tři základní aplikace, které využívají grafického prostředí. Zabývá se též vlastnostmi, které člověka limitují při používání GUI. Ukazuje též, jak se tyto limitace projevují při návrhu grafického prostředí. Nakonec porovává vlastnosti dobrého a špatného prostředí. new
11. LYNCH, Patrick J.
Visual design for the user interface. Part 1, Design fundamentals [online]. New Haven : Yale Center for Advanced Instructional Media, 1996, last mod. 22 Jul 1998 [cit. 2001-10-4]. Publications of CAIM
URL: http://info.med.yale.edu/caim/caim/publications/publications_OLD/papers/gui.p1.html
  Článek se zabývá původem a historií GUI a teoriemi které ovlivnily vývoj dnešních nejpoužívanějších uživatelských rozhraní. Autor popisuje základní design GUI z hlediska rozhranní člověk-počítač a postupné zavádění multimédií do těchto rozhranní. Původně publikováno v Journal of Biocommunications. Vol. 21, no 1, p. 22-30.
12. LYNCH, Patrick J.
Visual design for the user interface. Part 2, Graphics in the interface [online]. New Haven : Yale Center for Advanced Instructional Media, 1996, last mod. 22 Jul 1998 [cit. 2001-10-4]. Publications of CAIM
URL: http://info.med.yale.edu/caim/caim/publications/publications_OLD/papers/gui.p2.html
  Autor se zde zabývá problémem GUI elektronických médií a problémy s jejím zobrazením na obrazovce. Hlavní otázkou je návrh grafického designu, který by byl spojen s elektronickým dokumentem. Článek se dále zaobírá otázkami využití současných znalostí grafického designu při vytváření rozhraní elektronických dokumentů. Původně publikováno v Journal of Biocommunications. Vol. 21, no. 2, p. 6-15.
13. MACKINLAY, Jock D.; RAO, Ramana; CARD, Stuart K.
An Organic User Interface For Searching Citation Links. In CHI '95 Proceedings [online]. New York : ACM SIGCHI, 1995, last mod. 3 Feb 1995 [cit. 2001-09-02].
URL: http://www.acm.org/sigchi/chi95/Electronic/documnts/papers/jdm_bdy.htm
  Tento článek popisuje systém Butterfly - aplikaci pro vizualizaci informací pro přístup k databázím systému DIALOG přes síť internet. Nastiňuje výhody vhledávání a vizualizaci citačních vazeb v příkazovém přístpu či v prostředí www. new
14. MYERS, Brad A.
Why are Human-Computer Interfaces Difficult to Design and Implement? In ResearchIndex :The NECI Scientific Literature Digital Library [online databáze]. NEC Research Institute. Pittsburgh (PA) : Carnegie Mellon University, 1993 [cit. 2001-09-06]. Formát GIF.
URL: http://citeseer.nj.nec.com/cachedpage/16980/1
  Článek se zabývá otázkami návrhu GUI a vysvětluje "vrozenou" obtížnost a časovou náročnost takového návrhu. V příspevku se rozvíjí diskuze na téma: Usnadní budoucí nástroje pro vývoj GUI jeho tvorbu z hlediska obtížnosti? Autor se posléze v článku snaží vysvětlit, proč tomu tak nebude.
15. ROTH, Steven F. aj.
Visage: A User Interface Environment for Exploring Information. In ResearchIndex :The NECI Scientific Literature Digital Library [online databáze]. NEC Research Institute. San Francisco : IEEE, 1996 [cit. 2001-09-06]. Formát GIF.
URL: http://citeseer.nj.nec.com/cachedpage/257439/1
  Autoři příspěvku představují svůj návrh GUI Visage pro prohlížení a analýzu informací. Ten zajišťuje přístup k vizualizacím, analýzám a prezentačním nástrojů v systémech s velkými datovými objemy. Visage je navržen tak, aby usnadnil přímý uživatelský přístup ke konkrétní informaci. Autoři popisují komponenty(datové operace, nástroj pro generování vizualizací) celého systému, které zajišťují konverzi vyhledaných informací do interaktivních prezentací.
16. TURK, Matthew.
Moving from GUIs to PUIs. In ResearchIndex : The NECI Scientific Literature Digital Library [online databáze]. NEC Research Institute. Redmond (WA) : Microsoft Corp., 1998 [cit. 2001-09-06]. Formát GIF.
URL: http://citeseer.nj.nec.com/cachedpage/163644/2
  Příspěvek popisuje vývoj GUI jako prostředku ke zjednodušení práce s výpočetní technikou. Dále upozorňuje na skutečnost, že v souvislosti s dalším vývojem výpočetní techniky již GUI nedokáže uspokojit požadavky uživatelů na interaktivitu. Je tedy nutné posunout současné GUI k vetší přirozenosti, intuitivnosti a přizpůsobivosti. Cílem současné HCI(Human-computer interaction) je vytvořit PUI(Perceptual user interfaces), které bude podobné způsobu komunikace mezi lidmi. Článek se dále zabývá popisem komponent potřebných k vytvoření PUI.
17. whatis.com
GUI. In whatis.com [online]. TechTarget.com. Needham (MA) : TechTarget.com, last mod. 2001-07-30 [cit. 2001-09-02].
URL: http://searchmiddleware.techtarget.com/sDefinition/0,,sid26_gci213989,00.html
  Stručný výklad pojmu GUI z on-line encyklopedie. Popisuje základní prvky GUI a obsahuje další možné odkazy pro podrobnější vysvětlení konkrétního výrazu.
Zpět do Digitální knihovny
© Zdeněk Bezpalec, Jaroslav Zadražil, Nikola Pleska 1999 - 2001

Původní zdroj rešerše *** Ikona  znamená nový záznam oproti původnímu zdroji.
Zpracováno: 20.6.2000
Aktualizováno: 2.9.2001