Digitální knihovna oboru INSK 
Digitální knihovna oboru INSK
webovských plnotextových dokumentů z oboru Informační věda

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

            Volně dostupné české a slovenské časopisy z oboru Informační věda (řazeno dle hodnoty a kvality, = nejlepší)
 
Knihovna Plus Knihovna [online].
Praha (Česká republika): Národní knihovna České republiky, 2005- . 2x ročně. Klíčové názvy: Knihovna (Praha 2005, Print), ISSN 1801-3252 (Print); Knihovna (Praha, 2005, On-line), ISSN 1802-8772 (Online).
URL: http://knihovna.nkp.cz/archiv.html

Hodnotný recenzovaný český teoretický časopis pro oblast knihovnictví, bibliografie, informační vědy a také knihovědy. Navazuje na časopis Národní knihovna: knihovnická revue. Podstatnou náplní časopisu jsou recenzované rozsáhlejší studie a stati sborníkového typu. Úplné texty jsou k dispozici po 3 měsících od vydání papírové verze ve formátech HTML a PDF. Ročník 2014 má suplementa (překlady recenzovaných článků do angličtiny).


 
Knihovna Plus Knihovna Plus [online].
Praha (Česká republika): Národní knihovna České republiky, 2005- . 2x ročně. ISSN 1801-5948 (Online).
URL: http://knihovna.nkp.cz/parchiv.html

Nerecenzovaný český časopis pro oblast knihovnictví, bibliografie, informační vědy a také knihovědy. Doprovází hlavní časopis "Knihovna". Náplní časopisu jsou články menšího rozsahu. Úplné texty jsou k dispozici ve formátech HTML a PDF (ihned po vydání).


 
Národní knihovna knihovnická revue Národní knihovna: knihovnická revue [online].
Praha (Česká republika) : Národní knihovna České republiky, 1999-2004. 4 x ročně. Elektronicky vycházela od 1999. ISSN 1214-0678 (elektronická verze). Tiskem vycházela od 1990. ISSN 0862-7487 (tištěná verze).
URL: http://full.nkp.cz/nkkr/NKKR.html

V hodnotný český teoretický časopis pro oblast knihovnictví, bibliografie, informační vědy a také knihovědy. Byl předchůdcem časopisu Knihovna Plus. Podstatnou náplní časopisu byly rozsáhlejší studie a stati sborníkového typu. Úplné texty příspěvků do roku 2001 jsou k dispozici přes server FULL.NKP.CZ. Texty ve formátech HTML a PDF.


 
KNIŽNICA (SNK) Knižnica [online].
Martin (Slovensko) : Slovenská národná knižnica, 2000- . 12 x ročně. ISSN 1335-7026 (tisk). ISSN 1336-0965 (online)
URL: http://www.snk.sk/?casopis-kniznica

V současné době nejhodnotnější slovenský teoretický časopis pro oblast knihovnictví, bibliografie, informační vědy a také knihovědy. Základ obsahu čísel tvoří rozsáhlejší články k vybraným otázkám oboru. Priorizována jsou temata knihovnická a knihovědná. Úplné texty jsou vystavovány na serveru Slovenské národní knihovny ve formátu HTML.


 
Knižnice a Informácie (SNK) Knižnice a Informácie [online].
Martin (Slovensko) : Matica slovenská, 1997-2000 . 12 x ročně. ISSN 1210-096X
URL: http://www.snk.sk/snk/ki/archiv.html

Slovenský teoretický časopis pro oblast knihovnictví, bibliografie, informační vědy a také knihovědy. V elektronické podobě existuje na WWW od roku 1997 do roku 2000 (jako archiv). Základ obsahu čísel tvořily rozsáhlejší články k vybraným otázkám oboru. Úplné texty jsou vystaveny na serveru Matice slovenské v Martině formátu HTML.


 
ITLib (SlTK) ITLib : Informačné technológie a knižnice [online].
Bratislava (Slovensko) : Centrum vedeckotechnických informácií SR, 1997- . 4 x ročně. ISSN 1335-793X
URL: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib.htm

Slovenský odborný časopis určený pracovníkům knihoven a informačních středisek. Navazuje na předchozí 4 tradičně vydávané časopisy (Metodický zpravodaj, Spravodajca SlTK, Bulletin Centra VTI SR). Základní články priorizují otázky knihovnické teorie a praxe s přihlédnutím k novým informačním technologiím. Řada příspěvků je věnována informacím ze zahraničí. Úplné texty jsou vystaveny na serveru Centra VTI SR ve formátu HTML.


 
ikaros Ikaros : elektronický časopis o informační společnosti [online].
Praha (Česká republika) : Občanské sdružení Ikaros, 1997- . 10 x ročně. ISSN 1212-5075
URL: http://www.ikaros.cz/

Elektronický magazín bývalých i současných posluchačů studijního programu informačních studií a knihovnictví. Je věnovan různorodým otázkám rozvoje informační společnosti. Typově zahrnuje kratší informativní články, zprávy o akcích (konferencích, seminářích apod.), reportáže, rozhovory s odborníky, referáty a recenze publikací, počítačových programů, informačních systémů apod., glosy k aktuálnímu dění v oboru a také informace ze života členů redakce. Jednotlivá čísla jsou doplňována o mimořádné suplementy s oddechovou či humoristickou tematikou. Úplné texty příspěvků jsou k dispozici ve formátu HTML.


 
ikaros Knihovnický zpravodaj Vysočina [online].
Havlíčkův Brod (Česká republika) : Krajská knihovna Vysočiny; Zďár nad Sázavou : Knihovna Matěje Sychry, 2001- .4 x ročně. ISSN 1213-8231
URL: http://kzv.kkvysociny.cz/

Regionální elektronický časopis, který vydavájí ve spolupráci dvě knihovny z Vysočiny. Autoři pocházejí z různých institucí ČR. Je věnovan různorodým otázkám knihovnictví a knihovní vědy. Typově zahrnuje kratší, někdy i větší články, zprávy z regionů. Úplné texty příspěvků jsou k dispozici ve formátu HTML.


 
Zpravodaj ICS MUNI Zpravodaj ÚVT MU [online].
Brno (Česká republika) : Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity, 1991- . 5 x ročně. ISSN 1212-0901 (tistěná i elektronická verze)
URL: http://www.ics.muni.cz/zpravodaj/

Informační bulletin odborníků ÚVT Masarykovy univerzity v Brně (rozsiřován zdarma). Obsahově je věnován především aktuálním otázkám informačních a komunikačních technologií. Zahrnuje také informace z oblasti budování moderního digitálních knihovnických systémů, bází dat a informačních služeb. Zahrnuje kratší články a zprávy o akcích, grantové či výzkumné činnosti daného pracoviště apod. Úplné texty příspěvků jsou k dispozici na serveru MU v Brně (ve formátu HTML i PDF).


 
KROK : Knihovnická revue Olomouckého kraje [online].
Olomouc (Česká republika) : Vědecká knihovna v Olomouci, 2004- . 4 x ročně. ISSN 1214-648X (elektronická verze). ISSN 1214-6420 (tištěná verze).
URL: http://www.svkol.cz/dokumnty.htm#KROK

Regionální knihovnický časopis knihoven Olomouckého kraje. Vydává Vědecká knihovna v Olomouci. Navázal na zpravodaj "Knihovní obzor" (1993-2003). Zveřejňuje články kratšího rozsahu o podstatných aktivitách Vědecké knihovny, ale i knihoven dalších. Některé příspěvky mají analytický a hodnotící charakter. Součástí každého čísla jsou informace generované z databáze REGO (Regionálních osobností). Úplné texty příspěvků jsou na serveru SVK dostupné ve formátu HTML i PDF). Hlavní stránka časopisu je součástí stránky nazvané " Dokumenty.


 
Knihovní obzor : Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci [online].
Olomouc (Česká republika) : Vědecká knihovna v Olomouci, 1993-2003 . 4 x ročně. ISSN 1214-6498 (elektronická verze).
URL: http://www.svkol.cz/dokumnty.htm#KO

Regionální knihovnický časopis Vědecké knihovny v Olomouci. Navázal na tradiční zpravodaj "Z knihovnické praxe" (vycházel od r. 1964). Zveřejňuje články kratšího rozsahu o podstatných aktivitách Vědecké knihovny, ale i knihoven dalších. Některé příspěvky mají analytický a hodnotící charakter. Součástí každého čísla jsou informace generované z databáze REGO (Regionálních osobností). Úplné texty příspěvků jsou na serveru SVK dostupné (ve formátu HTML). Hlavní stránka časopisu byla součástí stránky nazvané " Dokumenty VKOL.


 
Bulletin SKIP
(ČR) Bulletin SKIP [online].
Praha (Česká republika) : Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR , 1991- . 5 x ročně. Elektronická verze od roku 1999. ISSN 1210-0927 (elektronická verze). ISSN 1213-5828 (tištěná verze)
URL: http://skip.nkp.cz/Bulletin/Bulletin.htm

Korporativní časopis SKIP. Zveřejňuje články kratšího rozsahu o podstatných aktivitách SKIP, ale také tematice z oblasti knihovnictví. Úplné texty příspěvků jsou na serveru NK ČR (ve formátu HTML). Roč. 1999-2000 jen ve výběru


 
U Nás (Hradec Králové) U nás : Knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje [online].
Hradec Králové (Česká republika) : Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové , 1991- . 4 x ročně. Elektronicky vychází od roku 1999. ISSN 0862-9366 (tiątěná i elektronická verze)
URL: http://unas.svkhk.cz/

Regionální knihovnický časopis pro oblast Královéhradeckého kraje. Zveřejňuje články kratšího rozsahu o podstatných aktivitách knihoven regionu. Úplné texty příspěvků jsou na serveru SVK dostupné od roku 1999 (ve formátu HTML a také PDF-celé číslo).

  
 
 
 
© Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK, 2001-2015
Zpracovala: Eva Bratková
Vytvořeno: 2001-12-07
Aktualizace: 2015-04-14