Emeritní profesor PhDr. Jiří Cejpek, CSc.
Životní a profesionální dráha
 
Adresa bydliště: Fantova 10, 155 00 Praha 5
Telefon do bydliště: +420 226.515.945
Adresa pracoviště (ÚISK): U Kříže 8, 158 00 Praha 5 Jinonice1
Telefon na ÚISK FF UK: +420 251.080.205
Email: jiri.cejpek@ff.cuni.cz
Narozen: 20.2. 1928 Jevíčko, Česká republika
 
VZDĚLÁNÍ
1947-1950 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha - Knihovnictví a vzdělávání dospělých
1953-1956 Filologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha - postgraduální studium knihovnictví a lingvistiky
 
VÝUKA A VÝZKUM
1950-1951 Vedoucí knihovny Studijního úlidovýchovného ústavu FF UK, Praha
1956-1968 Asistent a odborný asistent na Katedře knihovnictví a vědeckých informací FF UK
1968-1970 Docent Katedry knihovnictví a vědeckých informací FF UK
1973-1990 Mimo Univerzitu Karlovu (z politických důvodů)
1974-1985 Výzkumné oddělení Slovenské technické knihovny v Bratislavě (vedoucí projektového týmu pro rozvoj automatizovaných systémů v právní oblasti a masmédiích, v kooperaci s GruzNIINTI, Tbilisi, Gruzie)
1985-1989 Výzkumné oddělení Čs. střediska výstavby a architektury v Praze (vedoucí projektového týmu pro rozvoj automatizovaných systémů ve stavebnictví)
1991- Profesor Univerzity Karlovy
1997- Emeritní profesor Univerzity Karlovy
1990-1994 Vedoucí Katedry knihovnictví a vědeckých informací (od r. 1993 Ústavu informačních studií a knihovnictví) FF UK
1991-1998 Výuka v Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě
1994-1998 Vedoucí nově zřízeného Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě
1999- Výuka v Ústavu české literatury a knihovnictví FF Masarykovy univerzity v Brně
 
DALŠÍ AKTIVITY
1991-1993 Člen Vědecké rady filozofické fakulty UK v Praze
1994 Vedoucí Komise pro vysokoškolské knihovny při Radě vysokých škol v České republice
1989- Člen Rady Svazu českých knihovníků a informačních pracovníků a člen České informační společnosti; člen redakční rady časopisů "I'94" a "Národní knihovna"
 
PUBLIKAČNÍ ČINNOST
* Více než 260 titulů (autor i spoluautor) včetně 21 monografických publikací, 8 učebnic a 15 statí publikovaných v Polsku, Německu, Rusku, Dánsku, Itálii a Austrálii obsahově zaměřených na knihovnictví a jeho teorii i historii, bibliografii, knihovědu, sociální informatiku a informační vědu
* Nejdůležitější publikace:
1997 Úvod do právní informatiky. Praha : Karolinum. 94 s.
1995 CEJPEK, Jiří, HLAVÁČEK, Ivan, KNEIDL, Pravoslav. Dějiny knihoven a knihovnictví v českých zemích a vybrané kapitoly z obecných dějin. Praha : Karolinum. 192 s.
1992 Sociální informatika. Praha : Český rozhlas. Cyklus přednášek pro Český rozhlas.
1982 Informační systémy a školství. Praha : Ústav školských informací při MŠ ČSR. 107 s.
1988 Právo a informace. Praha : Státní pedagogické nakladatelství. 200 s.
1979 PALKO, František, CEJPEK, Jiří. Automatizovaný systém právnych informácií. Bratislava : Obzor. 186 s.
1971 Souborné katalogy v informační soustavě. Praha : ÚVTEI - Státní technická knihovna. 29 s.
1967 Československé knihovnictví. Praha : Státní pedagogické nakladatelství. 186 s.
1965 VODIČKOVÁ, Hana, CEJPEK, Jiří. Terminologický slovník knihovnický a bibliografický. Praha : Státní pedagogické nakladatelství. 119 s.
1961 Jiří Mahen, jeho knihovnický odkaz. Praha : Státní pedagogické nakladatelství. 223 s. Il., faksim, portréty.
 
VÝZKUMNÉ PROJEKTY
1974-1980 Automatizované systémy právních informací
1980-1985 Automatizované informační systémy v masové komunikaci
1985-1988 Automatizované informační systémy ve stavebnictví
 
JAZYKOVÉ ZNALOSTI
Aktivně německy, rusky a polsky
Pasivně anglicky, francouzsky, latinsky

© Copyright: Jiří Cejpek, & ÚISK FF UK, 1998-2003
Aktualizace: 17.3. 2003